Hey'di D20 Ångspärr

Hey'di Ångspärr är en vattenbaserad plastdispersion.

Produktbeskrivning

Hey’di D20 Ångspärr är en vattenbaserad plastdispersion. Ej brandfarlig. Ska ej spädas. Omröres innan användning.

Lagras
torrt. Hey’di D20 Ångspärr ska lagras och transporteras frostfritt i väl slutet emballage. Förbrukning ska ske inom 12 månader efter produktionsdatum.

Hey’di D20 Ångspärr används som ångspärr på golv och väggar och ingår tillsammans med Hey’di K20 Membran i Hey’dis Rollbara system.
Systemen fyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR.

Använd skyddshandskar (produkten kan fastna på huden). Använd på torra och rena underlag av t ex betong, lättbetong, puts eller skivmaterial (uppfylla kraven enligt BBR). Temperaturen får ej understiga +10 °C vid applicering. Rör om väl och påför med roller/pensel.
Spill ska genast tas bort med vatten. Verktyg rengörs med vatten innan produkten torkat.

Hey’di Ångspärr appliceras före Hey’di K20 Membran.

Torktid
Vid +20 °C och 2 strykningar ca. 1 timme (2:a strykningen efter ca. 30 minuter).

För utförligare information se monteringsanvisning för Hey’dis Rollbara system.

0,35 kg/m2 minimum (för att klara ånggenomgångsmotståndet).

Hey'di-artikelnr:
7134
Nobbnr:
GTIN:
7054150713412
Förpackning:
6 kg hink
Densitet: 1260 kg/m3
Användningstemperatur: +10 oC
Torktid: 30-60 min

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2Hisotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.