Hey'di Rätt på Golvet

Fiberarmerad, sementbaserat, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. 5-50 mm.

Hey’di Rätt på Golvet är en fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. Hey’di Rätt på Golvet kan läggas i tjocklekar från 5-50 mm.   

Lagring
Lagras torrt. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdatum. Hey’di Rätt på Golvet är en avjämningsmassa för alla typer av underlag som skall övertäckas med mattor, keramik, m.m. Hey’di Rätt på Golvet används också för ingjutning av elektriska värmekablar och rör till vattenburen värme. I våtrum skall Hey’di Rätt på Golvet alltid behandlas med membran. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 - +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, cement, damm, fett och annan smuts som kan reducera vidhäftningen. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong primas med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ i förhållande 1 del Hey’di Specialprimer/Hey’di KZ med 3 delar vatten. Trä och spån primas oförtunnad med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ. På glatta, icke sugande underlag utförs primningen med Hey’di Pro Primer Extra eller Hey’di Häft.
På sviktande träunderlag skall Hey’di Rätt på Golvet läggas ut i min. 12 mm tjocklek och armeras med Hey’di Stålnät. Använd Hey’di avstängarlist för uppdelning av golvet, och Hey’di Nivåpinnar för att markera spackelnivån.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, ca. 3,6 liter vatten till 20 kilo Hey’di Rätt på Golvet. Blandningen utförs med vispmaskin och visp. Blandningstid ca. 2 min. till en klumpfri, lättflytande massa. Brukstid utblandad massa är ca. 30 min. Tillsätt inte mer vatten då massan börjat härda.
Vid kall årstid skall säckarna ha en temperatur lik rumstemperatur före användning, alternativt kan blandning ske med ljummet vatten. (max. +30 °C).
Starta spacklingen mot den kortaste väggen. Häll massan kontinuerligt i strängar på max 5-7 meter. Varje sträng läggs lite in i den föregående så att massan hele tiden flyter samma väg och flyter ut till en jämn och plan yta.

Hey’di Rätt på Golvet kan också läggas ut med alla vanligt förekommande spackelpumpar.

Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF) - Övertäckning
Hey’di Rätt på Golvet kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter ca. 4 timmar. Påstrykningsmembran och täta mattor efter 1-3 dygn.

Skydda utlagd massa mot uttorkning genom att hålla dörrar och fönster stängda, och undvika korsdrag.

Värmekablar kan tillkopplas ca. 1 vecka efter färdigt ytbelägg.

Hey’di Rätt på Golvet 1,7 kg/mm/m².

:
SE256
:
:
7054150025614
:
20 kg säck
Vattenmängd: ca. 3,6 l/20 kg
Materialåtgång: 1,7 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 5-50 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: > 30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: > 7 MPa
 Hållfasthetsklasser enligt EN 13813:
Tryck: C25
Böjstyrka: F7
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Flytmål (SS923519): 150-155 mm
Flytmål (EN12706): 130-135 mm
Bruktstid: ca. 30 min
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1-3 dygn

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.