Hey'di Flytstöp Fin

Cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande golvavjämning som användes till avjämning inne och ute.

Produktbeskrivning

Hey’di Flytstöp Fin är en cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande betong som används till avjämning inne och ute. Hey’di Flytstöp Fin kan läggas ut i skikttjocklekar mellan 5 och 20 mm.  

Largring
Lagras torrt.Bäst bruksegenskaper inom 9 månader från produktionsdatum.
Hey’di Flytstöp Fin används på underlag av betong, puts, keramiska plattor och andra mineraliska underlag. Kan också användas på vatten och frost utsatta områden som balkonger, terrasser, garage m.m. När Hey’di Flytstöp Fin lägges utomhus skall underlaget vara frostbeständigt. Dubbdäck eller liknande kan skada överytan. Utläggning kan även utföras med vanlig golvspackelpump. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC, Lägsta temperatur + 6 ºC. Detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan skall avlägsnas mekaniskt. Draghållfasthet i underlaget skall vara minst 1,5 N/mm².

Inomhus utan tillskjutande fukt:
Sugande underlag som betong och finsats primas med Hey’di Specialprimer, 1 del primer till 3 delar vatten. Icke sugande underlag som epoxy, keramiska plattor, m.m., skall primas med Hey'di Pro Primer Xtra.

Utomhus och ytor med tillskjutande fukt:
Sugande underlag skall förvattnas och primas med Hey'di Häft. Icke sugande underlag rengörs och primas med Hey'di Häft.

Blandning
Häll först rent vatten i blandkaret, max. 4 liter till 25 kg Hey’di Flytstöp Fin. Blandning utföres med en kraftig elektrisk blandmaskin med visp. Blandningstid ca. 2 min. till en klumpfri lättflytande massa. Brukstid utblandad massa är ca. 30 min. Undgå attt spackla utomhus i direkt solsken och kraftig vind. Hey’di Flytstöp Fin kan även läggas ut med golvspackelpump. Vid stark kyla skall säckarna ha rumstemperatur före användning.

Efterbehandling
Ytan kan piggrollas för att erhålla jämnast möjlig yta. Utomhus skall utlagd massa skyddas med plastfolie både för att förhindra snabb uttorkning och som regnskydd i min. 3 dygn. Verktyg rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)
Gångbar efter ca. 2-3 timmar, och kan tas i bruk eller beläggas med keramiska plattor efter ca. 5 timmar. Skall ytan bestrykas med membran, skall massan torka i min 1 dygn. Eventuell golvvärme skall vara avslagen i god tid före Hey’di Flytstöp Fin lägges ut, och skall icke slås på förrän tidigast 7 dagar efter utlägging. I förbindelse med nedfukting av den härdade ytan kan det ofta uppstå microsprickor över hela eller deler av golvet. Dessa sprickor är normala och har ingen betydelse för massans tätthet och hållfasthet.

25 kg Hey’di Flytstöp Fin ger ca. 14 liter massa. Ca. 1,8 kg Hey'di Flytstøp Fin/mm/m². 

 

 

Hey'di-artikelnr:
236
Nobbnr:
41162918
GTIN:
7054150002363
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4 l/25 kg
Materialåtgång: 1,8 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 5-20 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: ca. 40 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 8 MPa
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2-3 timmar
Plattsättning: 5 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd alltid skyddsglasögon och munskydd vid arbete med cement. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Instruktionsfilmer