Hey'di Trollkraft

Expanderandecement För spräckning och delning av sten, berg oche betong. Säker - ofarligt - ljudlöst.

Produktbeskrivning

Hey’di Trollkraft är ett special-cement som efter blandning med vatten utvecklar ett enormt expansionstryck på upp till 9000 ton/m² som ger ljudlös och säker spräckning och demolering av berg och betong. Hey'di Trollkraft utvecklar inga gaser och är ofarligt vid korrekt användning.

Förvaring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum. 

Läs noga igenom bruksanvisningarna innan ni startar och se gärna filmen här >> (norsk)

 

Hey'di Trollkraft används både inne och ute, i slutna utrymmen, under vatten och överallt där förhållandena är sådana att användningen av dynamit eller större maskiner måste undvikas.

Temperatur
Temperaturen i objektet som ska spräckas måste ligga på mellan 0 och +20 °C. Temperaturen i borrhålen får inte överstiga +20 °C. Högre temperatur kan förorsaka kraftig utblåsning av massa. Undvik att använda Trollkraft under perioder med stark värme och solbestrålning. Om arbetet inte kan skjutas upp ska borrhålen kylas av med kallt vatten. Vattnet ska avlägsnas innan massan hälls i.

Blandning
Hey’di Trollkraft blandas med kallt vatten. Häll först vattnet i blandningskärlet.
OBS! Vattnets temperatur får aldrig överstiga +15 °C. Använd mellan 24 % och 28 % vatten, alltså mellan 6 och 7 dl till en 2,5 kilos förpackning, och mellan 1,2 och 1,4 liter till en 5 kg förpackning. Blanda inte till mer än 5 kg åt gången. Blanda med borr och visp tills massan blir jämn och lättflytande. Blandingstid 2 minuter. Massan verkar torr när man börjar blanda, TILLSATT DOCK INTE MER VATTEN! Massan blir lättflytande allteftersom den rörs om. Utblandad massa måste användas genast.

Användning
Häll den lättflytande blandningen i borrhålen antingen med hjälp av en tratt eller direkt från blandningskärlet. Hålen måste alltid fyllas helt och hållet. Täck hålen mot regn och solbestrålning. Det sistnämnda är för att förhindra utblåsning p.g.a. värmeutveckling. Om borrhålen innehåller vatten kan man föra ned en tunn polyetylenslang med mot-svarande diameter och därefter fylla denna med Hey’di Trollkraft. Kom ihåg att knyta ihop slangens ände. Gammal betong är ofta så torr att vattnet i Hey’di Trollkraft sugs ut innan pulvermassan hunnit härda. I dessa fall bör man använda sig av en polyetylenslang. Man kan även först fylla borrhålen med vatten och låta det stå så i några timmar innan man blåser ut vattnet. Eventuellt följer man sedan ovan nämnda tillvägagångssätt.

Verkningstid
Efter att Hey’di Trollkraft har fyllts på i borrhålen kommer spräckning att ske under loppat av några timmar och upp till flera dygn, beroende på temperatur, håldiameter, antal hål och styrkan i det material som ska spräckas. Uthärdad Hey’di Trollkraft blir til pulver.

Förarbete
Hållen borras med kraftig elektrisk borr eller med tryckluftsborr. Rekommenderad håldiameter: 25-40 mm, max. 45 mm. Ju större hål, desto större sprängkraft. Avståndet mellan borrhålen ska vara 5-10 gånger håldiametern, d.v.s. mellan 15 och 40 cm. Avståndet från det yttersta hålet till kanten på det som ska spräckas bör vara hälften av hålens inbördes avstånd. Håldjupet bör vara minst 75 % av totalhöjden vid spräckning av friliggande stenblock. Minsta håldjup - 30 cm. Kom ihåg att täcka över hålen for att undvika att de fylls med vatten.

Säkerhetsföreskrifter
Glasflaskor och stålbehållare får aldrig fyllas med Hey’di Trollkraft. Stå inte nära hålet de första timmarna efter att de är fyllda med Hey’di Trollkraft. Värmeutvecklingen kan medföra att massan sprutar upp. Rester av Hey’di Trollkraft-pulver får inte kastas, utan destrueras med rikliga mängder kallt vatten. Änvänd aldrig varmt vatten och täck över blandad massa om det finns risk för att den kan utsättas för solbestrålning. Spärra av områden där spräckning kan medföra att bitar av betong eller sten kan ramla ned och orsaka personskador. Efter borrning måste du vänta tills hålen svalnat innan massan hälls i. Undvik hudkontakt, använd säkerhetsglasögon, gummihandskar och hjälm. Vid hudkontakt: Skölj under rinnande vatten. Vid stänk i ögonen: Skölj med vatten. Uppsök läkare. Detta gäller även fullt uthärdad produkt. Har man fått Hey’di Trollkraft i svalg eller mage: Drick rikligt med vatten och uppsök läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Se varnings etiketten.

Så här borrar du
Hey’di Trollkraft’s expansionskrafter verkar vinkelrätt mot borrhålsriktningen. Därför är det viktigt att borra hålen så att expansionskrafterna får maximal effekt mot fri yta. Var uppmärksam på att tryckfastheten i berg och sten kan vara svår att fastslå och dessutom varierar starkt. Använd därför inte mindre borr än 25 mm. Det ideala är 40 mm borr. Om berget har många sprickor kan dessa ta upp expansionen till viss del och minska Hey’di Trollkraft’s verkan. OBS! Riktigt utblandad ger Hey’di Trollkraft alltid beskrivna sprängverkan. Om önskat resultat inte uppnås beror detta på att bruksanvisningen inte har följts.

Åtgång håldiameter:
ø 25 mm: 0,85-0,9 kg
ø 30 mm: 1,25-1,5 kg
ø 40 mm: 2,20-2,25 kg

Hey'di Trollkraft 2,5 kg
Hey'di-artikelnr:
201
Nobbnr:
10157097
GTIN:
7054150000185
Förpackning:
2,5 kg kartong
Hey'di Trollkraft 3,5 kg
Hey'di-artikelnr:
2011
Nobbnr:
60050627
GTIN:
7054150020114
Förpackning:
5 kg hink
Hey'di Trollkraft 10 kg
Hey'di-artikelnr:
202
Nobbnr:
10157105
GTIN:
7054150000192
Förpackning:
10 kg hink

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är märkespliktig. Läs varningstexten på förpackningen.

Instruktionsfilmer