Villkor

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till.
Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknade/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

Hemsidan www.heydi.se
Vi eftersträvar alltid att kontinuerligt uppdatera informationen på vår hemsida och se till att information på www.heydi.se är korrekt. Trots våra strävanden kan innehållet på vår hemsida vara ofullständigt och/eller felaktigt och inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats.

Informationen om priserna, produkterna och tjänsterna på www.heydi.se kan innehålla uppenbara fel av teknisk eller typografisk natur. Översättning från norska till svenska och vice versa kan också bli fel på hemsidan. Du kan inte rikta några anspråk mot Hey’di AB på grund av fel eller oklarheter på hemsidan. Hey’di AB förbehåller sig dessutom rätten att ändra eller ta bort delar av innehållet och har ingen skyldighet att underrätta dig om sådana ändringar.

Åsikter från tredje part
Alla eventuella kommentarer, åsikter och berättelser som du eventuellt kan finna på olika sidor på www.heydi.se som härstammar från tredjepart är helt och hållet tredjeparts ansvar och följaktligen har även tredjeparts fulla rättigheter till sitt material. Detta gäller såväl bilder som text och andra typer av media som du kan finna på dessa sidor. Detta betyder i klar text att vi som ägare till webbplatsen www.hey’di.se inte kan hållas ansvariga för tredjeparts åsikter, formuleringar och uttalanden. Vi censurerar inte utan lämnar alla kommentarer så som de lämnats i original, med ursprungsförfattarens egna åsikter, stavfel och andra eventuella konstigheter.

Onödig information
Skulle du (läsaren) av en händelse identifiera information eller material på denna webbplats som ej hör hemma här, till exempel direkt felaktig information, missledande information, falsk information och andra icke avsiktliga fel som strider mot svensk publiceringssed, ber vi dig härmed att genast kontakta oss via e-post eller via den länk som finns i botten på varje sida. Vi kan då på lämpligt sätt åtgärda problemet snarast.

Upphovsrätt
Alla immateriella rättigheter avseende innehåll på www.heydi.se tillhör Hey’di och/eller dess licensgivare. Kopiering, distribution och annan användning av innehållet på www.heydi.se är förbjuden utan vår skriftliga medgivande, utom i de fall och endast i den mån annat föreskrivs i tvingande lag (till exempel rätten att citera), om inte annat anges för specifikt innehåll.