Försäljnings- och leveransvillkor

 1. LEVERANSBESTÄMMELSER
  Dessa försäljnings- och leveransvillkor betraktas som en del av en order, varje avtal eller erbjudanden om leveranser av varor från Hey’di AS och Hey’di AB. Avvikelser från dessa villkor till fördel för kund kräver skriftlig tillåtelse från avtalsansvarig hos Hey’di AB . Om enskilda bestämmelser kommer att åsidosättas till förmån av andra bestämmelser, skall de övriga villkoren gälla oavkortat. Alla förfrågningar med bakgrund i dessa villkor, om avtal eller om leverans av produkter skall ställas till Hey’di AB. ABM 07 gäller där detta avtal inte reglerar förhållandet. Om en produkt är specialdesignad för en kund eller för ett projekt kan ABM 07 ej göras gällande.

 2. LEVERANS
  Leveranskrav anges i erbjudande/avtal/ orderbekräftelse eller de aktuella och tryckta produktspecifikationerna. Varor som omfattas av leveransen framgår av följesedeln. Kund/klientens speditör måste omedelbart kontrollera att leveransen och transporten stämmer överens med följesedeln. Hey’di AB leveransskyldighet framgår av erbjudandet/avtalet/orderbekräftelsen (med eventuella bilagor). Varor och produkter kan utgå från vårt sortiment och därmed kan det ej bli krav på leverans för sådana. Förseningar i produktion kan förekomma. All leverans sker ”ex works” (varorna lastade) från Hey’di AB eller Hey’di AS anläggning, om inte annat avtalats. Vid köp av avjämningsmassor är det ett krav att produkten besiktigas direkt efter mottagandet och efter användning/läggning av produkten. Eventuella fel med massan ska anmälas skriftligen till Hey’di AB, och innehålla foton på defekten samt rapport om projektets karaktär, datum för utförande, namn på entreprenören och rapport om underlag osv. Tidpunkten för en eventuell synlig defektbedömning är senast 2 dagar efter produktens normala härdningstid. Normal härdningstid baseras på de förhållanden som beskrivs i produktdatabladet och kommer att variera beroende på rummets beskaffenhet / ventilation / temperatur / fuktighet etc. Vid reklamation på härdningstid krävs mätningar av massan samt mätningar av luft, i övrigt se produktdatablad. Överträdelse mot reklamationsskyldigheten innebär att köparens rättigheter åsidosätts och upphävs i förhållande till reklamationsrätten och eventuellt skadeståndsansvar. Hey’di AB ansvarar inte för direkta förluster på grund av defekter i godset, transport av godset, försening av godset, bristande säkerhet etc. om förlusten orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt från entreprenörens sida. Hey’di AB ansvarar inte under några omständigheter för indirekta förluster till följd av defekter i produkten, ytan/överdraget, utläggning, transport, försening etc. Produkten innehåller och har de egenskaper som framgår av produktdatablad och säkerhetsdatablad. Det är ett krav att följa produktens skriftliga instruktioner. Någon muntlig vägledning kan inte senare användas som en möjlig grund för ersättning av Hey’di AB. Om transportören/entreprenören inte rengör bulkbilarna tillräckligt innan avjämningsmassa hämtas, har Hey’di AB inget ansvar för eventuella framtida skador. Transportör/entreprenör är skyldig att rengöra bulkfordon innan avhämtning av ny avjämningsmassa hos Hey’di AS.

 3. RETUR
  Returer mottages endast när detta i förväg har bestämt och upp till 90 dagar efter artikeln har levererats. Kunden betalar själv för returen (fraktkostnad och dyl.). Kuranta varor krediteras med 60 % av det fakturerade värdet. Varor som är specialproducerat eller som inte normalt finns på vårt lager tas ej i retur. Kostnader som uppkommer i samband med destruktion, inklusive emballage, frakt och dyl. kommer faktureras av Hey’di AB till kund om inte annat är överenskommet i förväg. Detta ska i sådana fall ske skriftligen innan retur/destruktion bokas av kund för att undvika onödiga kostnader.

 4. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
  Priserna följer gällande prislista och kan ändras utan förvarning såvida det inte finns en särskild överenskommelse/avtal mellan kund och Hey’di AB. Utöver varans pris betalar kunden eventuella faktiska utgifter/kostnader för frakt och offentliga skatter inklusive moms enligt rådande skattesatser och regler såvida inget annat framgår av separat enskilt avtal. Avtalade rabatter förfaller vid köp av delad kartong/pall. Godkända returpallar faktureras separat och ingår inte i produktpriset. Leveranser faktureras enligt separat avtal. Vissa kunder måste betala för varor innan leverans. Kunden kan inte hålla inne belopp/avräkna mot levererad vara/arbete även om varan/arbetet reklameras eller klagomål har framförts i ett reklamationsärende. Ett sådant reklamationsärende ska behandlas separat i förhållande till reklamations- och ersättningsreglerna i detta avtal. I enlighet med överenskomna prisvillkor mellan kunden och Hey’di AB har Hey’di AB rätt att begära in revisorsgodkända redovisningsberättelser från kunden till Hey’di AB i de fall Hey’di AB önskar sådana rapporter. Om Hey’di AB så kräver, ska möten anordnas mellan kundens bolag, bolagets revisor, bolagets revisor och Hey’di AB. Hey’di AB har rätt att inhämta all dokumentation som Hey’di AB anser nödvändig i förhållande till såväl privaträttsliga avtal som offentligrättsliga frågor som rör kunden, kundernas aktieägare (ägare om annat ägande) och kundens ledning. Hey’di AB kan vid utebliven betalning, överträdelse av de vid var tid bedömda kreditgränserna eller andra ärenden som är av operativ betydelse för Hey’di AB, omedelbart säga upp delar av eller hela avtalsförhållandet. Alla leveranser faktureras netto per. 30 dagar från mottaget leveransdatum. Efter förfall beräknas dröjsmålsränta.

 5. REKLAMATION
  Reklamationer måste göras omedelbart efter leverans/kontroll (punkt 2 ovan). Reklamation noteras på fraktsedeln som sänds till Hey’di AB eller Hey’di AS enligt punkt 1. Meddela alltid speditör så att även de kan notera eventuella fel som kan ha uppstått under transport. Reklamationsansvar följs av ABM 07 regler, om inte strängare regler ges i detta dokument/avtal. Sen reklamation innebär att kunden förlorar rätten att åberopa eventuella påstådda fel eller dröjsmål. Reklamationsreglerna kan aldrig vara längre än ABM 07 regler. Ett direktanspråk kan aldrig få ett större skydd än det som följer av detta avtal mellan kunden och Hey’di AB. Kunden är ensam ansvarig för att säkerställa att varan/produkten är lämpade för sitt ändamål. Användarhandböcker och tekniska specifikationer som utarbetats för produkten måste följas för att kunna ha ett eventuellt reklamationsanspråk vid eventuella fel. Vid reklamation på avjämningsmassa krävs verifiering och bevis på mätningar, inklusive relativ fuktighet, ventilation, temperatur på underlaget, temperatur i rummet och temperatur ute vid ventilation genom fönster/dörr osv. Det är ärenden som begärs anmäls till beställaren / totalentreprenören / andra entreprenörer där detta ter sig naturligt. Sådana mätningar ska utföras enligt korrekta normer och i enlighet med gott hantverk för att kunna verifiera en giltig reklamation. Utan sådana villkor kan man inte giltigt hävda en reklamation av produkten och hävda en defekt. Sprickor i avjämningsmassan är normalt och är inte en avvikelse enligt detta avtal.

 6. RESTNINGAR
  Om artikeln ej är i enlighet med produktspecifikation, eller om den levererade produkten skiljer sig från beställningen föreligger en rest om inte Hey’di AB har meddelat en avvikelse i förväg. Detta ska omgående anmälas till Hey’di AB för att bli avdragna från fakturan. Det blir ej restnoterat eller eftersänt, utan blir istället avdraget från fakturan. Läckor och/eller skador betraktas inte som en rest.

 7. ANSVAR FÖR FEL
  Hey’di AB ansvarar inte för skador, förluster eller utgifter till följd av varans förvaring, användning eller liknande och inte heller för någon indirekt förlust för kunden, inklusive förluster till följd av driftsavbrott, förlust eller utebliven vinst p.g.a. kontraktet med tredje part upphör att gälla. Inte heller förluster till följd av tredje parts avtalsförpliktelser ersätts. Hey’di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte lösningar för hela projektet. De tekniska rekommendationerna och detaljerna i våra produktbeskrivningar representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna. All information måste därför betraktas som en riktlinje och övervägas. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för avsedd användning. Vägledningen binder inte Hey’di AB, eftersom det är den projekterande och verkställande personen som har ett sådant ansvar. Om produkten används för andra ändamål än rekommenderat, eller i händelse av felaktigt utförande, är detta också den verkställande partens ansvar. Hey’di AB:s ansvar är i vart fall begränsat till retur av varor som bevisligen är behäftade med fel eller brister. Maximal ersättning för omleverans är 200 000 SEK + moms. Beloppet gäller per kund. Om projektet har haft flera kunder som levererat varor från Hey’di AB gäller fortfarande detta maxbelopp. Ett projekt kan ha flera leveranser och definieras som ett byggprojekt, även om projektet kan innehålla flera konstruktioner. Hey’di AB ansvar förlängs inte även om en representant för Hey’di AB har besökt projektet. Hey’di AB kan inte hållas ansvarigt för något förhållande som har att göra med andra byggmässiga konstruktioner, eller samspelet mellan konstruktionem/ämnen eller rörelser. Samma begränsning gäller för samspelet mellan olika utförare. Vid försening gäller samma villkor men med en ersättningsgräns på 10 000 SEK. Kunden ska hålla Hey’di AB skadeslös i den mån Hey’di AB ställs till ansvar gentemot tredje man för sådan skada och/eller förlust som Hey’di AB inte är ansvarig för mot kunden enligt dessa leveransvillkor. Ersättning för direktanspråk kan inte krävas utöver de anspråk som framgår ovan. Detta innebär att Hey’di AB endast kan ha ett begränsat ansvar fram till omleverans.

 8. FORCE MAJEURE
  Hey’di AB ansvarar inte för de brister eller förseningar som Hey’di AB hävdar ligger utanför Hey’di AB:s kontroll. Med detta avses interna och externa produktionsspärrar, förseningar i leveranser, förseningar eller avbrott i leverans, saknade eller tillräckliga råvaror, tekniska hinder för byggnation, brand, IT-tekniska hinder m.m. Listan är inte uttömmande. Denna bestämmelse går längre än begreppet force majeure.

 9. TVIST
  Tvister kommer att försöka lösas i godo. Om detta inte är möjligt kan var och en av parterna föra tvisten till domstolen på en överenskommen plats.

 10. PROJEKTERINGSANSVAR
  Hey’di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte av lösningar för hela projekt. All information måste därför betraktas som en riktlinje och övervägas. Våra medarbetare är alltså inte planerare och kunden ska alltid rådgöra med de som utför (byggherre/entreprenör) och projekterar projektet. Konstruktör och utförare ska alltid läsa produktdatabladet som beskriver vad produkten ska användas till. Hey’di AB ansvarar inte för byggnaden/områdets yta, föroreningar, vattenspill, temperaturförändringar eller väderlek. Vägledning från Hey’di AB-anställda tillhandahålls på grundval av de fakta som tillhandahålls och tillhandahålls utan hänsyn. Vägledningen binder inte Hey’di AB, då det är konstruktören och utföraren som har ett sådant ansvar. Hey’di AB ansvarar inte för skadestånd för vare sig saknad / felaktigt utförande eller saknad / felaktig utformning / senare förändringar i lokalen / områdets område / temperatursvängningar mm.