Försäljnings- och leveransvillkor

 

 HEY’DI AB - ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS
Version 2024-01-01

  1. Allmänt

Dessa allmänna villkor avseende försäljning och leverans (”Villkoren”) tillämpas, om inte annat särskilt skriftligen överenskommits mellan Hey’di AB, 556883-0383, (”Hey’di” eller ”Säljaren”), och beställare av varor från Hey’di, (ˮKöparenˮ), på alla beställningar och köp avseende varor som Köparen gör från Hey’di (”Avtalet”).

Köparens allmänna inköpsvillkor, eller motsvarande villkor, tillämpas inte på beställningar och köp som Kunden gör från Hey’di och ingår inte i Avtalet.

Hey’di tillämpar ABM 07 - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet med de tillägg och justeringar som framgår i avsnitt 3 nedan. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och ABM 07 har Villkoren företräde.

Frågor avseende Villkoren, avtal om leverans av produkter eller leverans ska framställas till heydi@heydi.se.

 

  1. Ansvarsbegräsning etc.

Hey’dis eventuella skadeståndsansvar under Avtalet är alltid begränsat till direkt skada. Hey’di ansvarar således inte för produktionsbortfall, förlorad intäkt, utebliven vinst, tredjepartsskada eller annan indirekt skada.

 

  1. Tillägg och justeringar till ABM 07

Nedanstående referenser är, om inte annat uttryckligen framgår, referenser till motsvarande rubriker och numrering i ABM 07.

 

Inledande bestämmelser

ABM 07 punkt 6 ersätts i sin helhet med följande:

”All information, dokumentation, anvisningar, instruktioner och motsvarande handlingar avseende varor tillhandahålls via säljarens hemsida. Köparen ansvarar för att konstruktörer, entreprenörer och motsvarande ges tillgång till varans datablad av vilket uppgifter om varans användning framgår.

Säljaren är endast produktleverantör och säljarens eventuella rekommendationer utgör inte konstruktions-, lösnings-, designförslag eller motsvarande tjänst. Det är köparens ansvar att vid behov rådgöra med konstruktör, entreprenör eller motsvarande för att säkerställa att korrekta förslag och produktanvändning erhålls. Råd och vägledning som lämnas av säljaren eller säljarens koncernbolags anställda lämnas utan garanti, utfästelse eller annan form av ansvar för säljaren. Varans produktdatablad och annan skriftlig dokumentation avseende varan har alltid företräde framför generella dokument samt muntliga råd och vägledning.”

ABM 07 punkt 8 utgår i sin helhet.

 

Transport och mottagande

ABM 07 punkt 9 ersätts i sin helhet med följande:

”Om inte annat skriftligen överenskoms sker leverans EXW från Hey’dis koncernbolags angivna anläggning i Norge i enlighet med INCOTERMS i senast gällande version. Varan anses levererad när den ställs till köparens förfogande på avtalad plats, varvid även risken för varan övergår på köparen.

Varor som ingår i leveransen framgår av följesedeln. Köparen eller, i förekommande fall, av köparen anlitad transportör ska omedelbart vid leveranstillfället kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedeln.
 

Om säljaren handhar transport av varorna åligger det inte säljaren att införskaffa nödvändig kännedom om förhållanden av betydelse för transportens genomförande. Det är således köparens ansvar att exempelvis säkerställa att tillfartsvägar till, och förhållanden inom, arbetsplats där leverans ska ske tillåter leverans på sätt som säljaren meddelat. Köparen ska omedelbart meddela säljaren om transport inte kan utföras vid tidpunkt eller på sätt som säljaren meddelat.”

 

Rätt till tidsförlängning

ABM 07 punkt 10 ersätts i sin helhet med följande:

Part har rätt till tidsförlängning vid fullgörandet av skyldighet enligt Avtalet i den utsträckning fullgörandet hindras eller väsentligen försvåras till följd av arbetskonflikt, brand, explosion eller annan olyckshändelse, naturkatastrof, översvämning, brand, pandemi/epidemi, krig eller uppror, myndighetsbeslut, avbrott i verksamheten hos parten, maskinhaveri, utebliven eller försenad leverans från underleverantör, brist på råvaror, transporter eller energi, onormal ökning av råvaru-, transport eller energipriser eller annan därmed jämförbar omständighet (”Force Majeure-händelse”). Detta gäller även om sådan Force Majeure-händelse inträffar efter avtalad leveranstid. Part som åberopar Force Majeure-händelse skall utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om detta samt även då den tidigare åberopade Force Majeure-händelsen upphör.

Vardera parten har rätt att, utan ersättningsskyldighet för någon av parterna, häva order som inte kunnat fullgöras under en period överstigande 60 dagar med anledning av Force Majeure-händelse.

 

Ansvar vid försening

ABM 07 punkt 12 utgår i sin helhet.

ABM 07 punkt 15, första stycket, ersätts i sin helhet med följande:

”Beror försening på annan omständighet än Force Majeure-händelse och medför förseningen en väsentlig olägenhet för den part som inte svarar för förseningen och den andra parten insåg eller borde ha insett detta, kan den part som inte svarar för förseningen häva den försenade leveransen eller, i förekommande fall, delleveransen. Försenad leverans, eller hävning med anledning av förseningen, berättigar inte köparen till skadestånd med mindre än att säljaren har agerat grovt oaktsamt.”

ABM 07 punkt 15, tredje stycket, utgår i sin helhet.

ABM 07 punkt 15, fjärde stycket, ersätts i sin helhet med följande:

”Kan leverans, på grund av Force Majeure-händelse, inte fullgöras inom den 60-dagarsperiod som framgår av punkt 10 med anledning av Force Majeure-händelse har vardera parten hävningsrätt enligt punkt 10.”

ABM07 punkt 17 utgår i sin helhet.

 

Reklamation

ABM 07 punkt 19 ersätts i sin helhet med följande:

”Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, eller göra gällande påföljd med anledning av felet, om köparen, med iakttagande av de särskilda krav som kan framgå nedan, inte lämnar köparen skriftligt meddelande om felet inom föreskriven tid (reklamation).

Fel, som märkts eller borde ha märkts vid leverans, skall reklameras innan varan används och alltid inom en vecka från den dag då leverans ägde rum. Vid fel som kan antas ha uppkommit under transport och där varan kvitteras på särskild fraktsedel, ska köparen omedelbart anmäla felet till chauffören/transportören. Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna i det enskilda fallet, ansvarar säljaren inte för fel som uppstår under transport. Fel som inte märkts eller borde ha märkts vid leverans skall reklameras inom fem dagar från det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom, t.ex. genom reklamation från tredje man.

Köparen får inte använda vara som köparen har reklamerat till säljaren. Inte heller får köparen använda vara om köparen har erhållit reklamation avseende varan från tredje man eller om köparen på annat sätt förstått eller haft skälig anledning att anta att varan är behäftad med fel. Samma sak gäller om köparen insett eller bort inse att ett fackmannamässigt resultat inte kan uppnås. Säljaren svarar inte för skada om och i den utsträckning som skadan uppstått eller förvärrats genom att köparen har använt en felaktig vara i strid med ovan.

Avseende avjämningsmassor krävs att de aktuella varorna besiktigas direkt efter mottagandet samt efter utläggning av avjämningsmassan. Senaste tidpunkt för en besiktning efter utläggning är två dagar efter varans normala härdningstid. ”Normal härdningstid” beräknas utifrån de förhållanden som beskrivs i produktdatabladet och varierar beroende på förhållandena som råder där avjämningsmassorna använts; bl.a. ventilation, temperatur och fuktighet. Vid reklamation avseende avjämningsmassas härdningstid krävs att relevanta mätningar som möjliggör korrekt beräkning av normal härdningstid har dokumenterats, bl.a. avseende luftförhållanden samt andra förhållanden som beskrivs i aktuellt produktdatablad. Reklamation avseende fel på avjämningsmassa skall alltid styrkas av foton avseende det påstådda felet samt en skriftlig rapport avseende (i) projektets art, (ii) utförandedatum, (iii) utläggarens/entreprenörens namn, (iv) underlagets temperatur, (v) luftens temperatur och relativ fuktighet, samt (vi) vattenhalt i avjämningsmassan vid utläggningstillfället. Vidare är säljaren skyldig att på begäran tillhandahålla annan information som säljaren finner nödvändig för att kunna bedöma reklamationen.”

 

Säljarens ansvar för fel

ABM 07 punkt 20 ersätts i sin helhet med följande:

”Säljarens ansvarstid för fel är två år räknat från leveransdagen. Med ”fel” avses dokumenterat avvikelse på produkt i förhållande till produktbeskrivning och produksegenskaper enligt produktens produktdokumentation. Om varan är avsedd för en entreprenad som ska slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden från den tid då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden för en vara som levererats till sådan entreprenad löper dock ut senast tre år efter varans avlämnande.

Säljaren svarar inte i något fall för fel eller skador som uppstår p.g.a. yttre omständigheter i samband med varans användning, t.ex. underlag, väderlek, föroreningar, fukt, temperatur eller temperaturförändringar.

ABM 07 punkt 21 ersätts i sin helhet med följande:

”Efter reklamation ska säljaren, efter eget val och inom skälig tid, avhjälpa felet eller företa omleverans. Om säljaren kan visa att fel inte föreligger, äger han rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader.”.

 

AMB 07 punkt 22 ersätts i sin helhet med följande:

”Underlåter säljaren att i skälig tid avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter meddelande till säljaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet.”

 

AMB 07 punkt 23 ersätts i sin helhet med följande:

”Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig vara, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde ha insett detta.”

 

ABM 07 punkt 24 ersätts i sin helhet med följande:

”Ansvarar säljaren för fel i varan, är han även skyldig att ersätta direkt skada som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsansvar är, utöver andra eventuella begräsningar som parterna överenskommit, begränsad till et belopp som motsvarar priset (exklusive eventuell transport och mervärdesskatt) för den felaktiga varan. Köparen ska hålla säljaren skadeslös för samtliga tredjemanskrav riktade mot säljaren med anledning av en varas användning.”

 

Ansvar för omhändertagen vara o dyl.

ABM 07 punkt 25 justeras genom att ett andra icke läggs till enligt följande:

”Säljaren ansvarar inte för köparens underlåtenhet at utöva effektiv kvalitetskontroll eller underlåtenhet at lagra använda eller på annat sätt hantera varorna enligt de anvisningar och instruktioner som gäller för varorna eller som annars gäller som branschstandard.”

 

Försäkring

ABM 07 punkt 26 utgår i sin helhet.

 

Betalning och preskription

ABM 07 punkt 30 ersätts i sin helhet med följande:

”Betalning av faktura ska vara säljaren tillhanda senast trettio dagar efter fakturadatumet.”

ABM 07 punkt 31 ersätts i sin helhet med följande:

”Erläggs inte betalning i rätt tid, utgår dröjsmålsränta med en räntesats som med åtta procentenheter överstiger den av Riksbanken vid var tid fastställda referensräntan.”

 

Tvist

ABM 07 punkt 34 ersätts i sin helhet med följande:

”Parterna ska i god anda försöka lösa eventuella tvister i samförstånd. För det fall att en tvist inte kan lösas parterna emellan har vardera part rätt att begära att tvisten hänskjuts till medling enligt Medlingsregler för SCC Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvist i anledning av avtalet i allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans.”